Persoana de contact
Sectiune in curs de actualizare
Formular de solicitare in baza Legii 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei si formulare pentru reclamatii administrative
Lista cu documente de interes public

Organizarea și funcționarea generală:
1. Ordine, instrucțiuni, regulamente și alte documente cu caracter nornativ elaborate de MEN;
2. Organigrama instituției și fișele posturilor angajaților;
3. Programe și strategii/ Programe manageriale;
4. Calendarul activităților educative;
5. Rapoarte de activitate;
6. Lista partenerilor și a programelor/ proiectelor de colaborare în parteneriat;

Plan școlarizare, rețea școlară, normare, salarizare, evidență informatizată:
1. Graficul de acțiuni privind fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei școlare;
2. Rețeaua, profilul și datele de contact;
3. Statistici privind rețeaua școlară și populația școlară;
4. Normative referitoare la funcționarea personalului nedidactic în sistemul de învățământ;
5. Metodologii, fișe-tip de evaluare și rezultate ale concursurilor de acordare a gradațiilor de merit, a premiilor și distincțiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare și nedidactice.
6. Lista beneficiarilor programelor naționale de sprijin pentru elevi.

Curriculum
1. Planuri- cadru și programe școlare pe discipline de învățământ;
2. Lista manualelor;
3. Structura anului școlar în curs;
4. Grafice semestriale/ anuale de asistență;
5. Regulamente și grafice privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare; rezultate obținute;
6. Reglementări legale privind înscrierea în învățământ;
7. Metodologii grafice de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Națională, decizii numire comisii, lista centrelor de examen și evaluare, rezultatele examenului.
8. Lista programelor și proiectelor cu finanțare europeană derulate în școală;
9. Proceduri privind perfecționarea personalului didactic prin grade didactice;
10. Oferta de formare continuă CCD;
11. Rețeaua furnizorilor de formare.

Resurse umane
1. Situații statistice privind numărul total de posturi didactice, didactic auxiliare și nedidactice;
2. Metodologia și calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar;
3. Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice;
4. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice.

Planificare financiară și evidență contabilă
1. Resursele financiare ale Liceului Teologic Baptist din Timisoara;
2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar;
3. Bilanţ contabil şi execuţie bugetară.

Investiţii
1. Planuri şi programe de investiţii;
2. Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii;
3. Documente de atribuire a achiziţiilor publice, rezultate ale licitaţiilor.

Secretariat
1. Indicatorul termenelor de păstrare al documentelor;
2. Statistici semestriale şi anuale privind reclamaţiile şi sesizările înregistrate.

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public exceptate de la comunicare sunt: ‐ Informaţii cu privire la datele personale ale angajaților; ‐ Informaţii clasificate potrivit legii.

Modalităţi de contestare:

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, şi anume:
• reclamaţia se depune la secretariatul unitatii, în termen de 30 de zile.

Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal