INFORMAŢII PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

  1. Informații generale despre datele cu caracter personal

Sunt considerate date cu caracter personal:

– numele

– adresa de domiciliu / reședință

– codul numeric personal

– data nașterii

– seria și nr actului de identitate

– fotografia/filmarea persoanei

– semnătura olografă

– adresa de e-mail

– profilul on-line

– I.P.ul

  1. Categorii de persoane

Liceul Teologic Baptist Timișoara – denumit în continuare L.T.B. TM – prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut la secţiunea a III-a:

a) Elevi, părinţi, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, candidaţi la testele sau examenele naţionale, viitori elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic în relaţii contractuale cu L.T.B. TM, candidaţi la concursurile de ocupare a posturilor din sistemul educaţional.
b) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi membri ai familiei acestor categorii enumerate, posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială derulate de MEN (asigurarea manualelor şcolare, Programul „Corn şi lapte”, Programul „Euro200”, Programul „Bani de liceu”, asigurarea transportului şcolar, burse, precum şi a altor programe similare);
c) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană care intră în sediul L.T.B. TM, dotat cu sistem de supraveghere audio-video;
d) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu L.T.B. TM.

 

III. Scopul colectării şi prelucrării

Conform cerinţelor Regulamentului U.E. nr. 679 / 2017 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, L.T.B. TM are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la secţiunea I. Scopul colectării datelor este:
a) pentru persoanele prevăzute la secţiunea I. litera a: prestări de servicii ale L.T.B. TM  pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educaţie şi cultură. De asemenea, informaţiile colectate de către L.T.B. TM sunt folosite pentru analize şi prelucrări statistice necesare, pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului educaţional, respectiv pentru arhivare, conform precizărilor legale.

b) pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I litera b: protecţia socială.

c) pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I, litera c: monitorizarea accesului persoanelor în spaţii publice/private; securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice/private; monitorizare video şi securitate.

d) Pentru persoanele fizice prevazute la secţiunea I, litera d: evidenţa financiar contabilă a L.T.B. TM.

 

Motivaţia colectării şi prelucrării

Scopul major pentru care L.T.B. TM colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în managementul sistemului educaţional. Deşi actul educaţional pentru învăţământul obligatoriu este gratuit, persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii despre identitatea persoanei precum şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul monitorizării video pentru sporirea securităţii în sistemul educaţional), în cazul prevăzut la secţiunea II, litera a) şi c), acestea fiind necesare în vederea derulării/iniţierii de raporturi juridice cu L.T.B. TM, cu respectarea prevederilor legale (de exemplu: cele privind relaţia cu angajaţii sau cele privind înscrierea în învăţământ sau cele privind evidenţa rezultatelor şcolare sau a actelor de studii). În cazul refuzului de a furniza aceste date, L.T.B. TM poate să refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate fi pus în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale in domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului muncii şi dreptului fiscal. De asemenea, L.T.B. TM colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu elevii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora precum şi pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea aleatoare a unui eşantion şi administrarea unui chestionar relativ la aspectele educaţionale) utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. În cazul în care persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter opţional, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a L.T.B. TM a acestor informaţii. Refuzul furnizării şi/ sau prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce la imposibilitatea ca L.T.B. TM să transmită informaţii despre serviciile sale.

b) În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera b) furnizarea datelor este necesară pentru ca persoanele în cauză să poată beneficia de acces la respectivele categorii de programe de protecţie socială. Refuzul de a furniza informaţii personale în acest scop poate duce la pierderea calităţii de beneficiar al programelor de protecţie socială.
c) În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera d) informaţiile cu caracter personal se colectează şi prelucrează pentru a respecta prevederile legale referitoare la înregistrarea operaţiunilor financiar-contabile. Furnizarea informaţiilor din această categorie este obligatorie, refuzul duce la imposibilitatea de a demara relaţii juridice între L.T.B. TM şi respectivele persoane.

 

Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:
a) In cazul prevazut la secţiunea II, literele a), b), c) şi d): persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliţia, organe de urmarire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

 

Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate

La cererea persoanelor fizice, L.T.B. TM confirmă dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit. L.T.B. TM se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016.

Conform Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, când prelucrarea de către L.T.B.TM a datelor este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către L.T.B. TM  prin intermediul e-mailului office@ltbtm.ro, sau direct, la sediul L.T.B. TM din Timișoara, strada Ady Endre, nr. 20. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele dintre datele referitoare la dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil în vederea rectificării/actualizării acestora.

 

VII. Prelucrarea datelor speciale

LTBTM va prelucra următoarele date speciale, în următoarele condiții:

Date privind confesiunea unei persoane, în scopul prelucrării documentelor candidaților la un post de profesor din cadrul L.T.B. TM.

Accesul la acest tip de date personale este permis persoanelor din cadrul departamentului de secretariat, comisiei de acordare a avizului de Cult, responsabilului cu protecția datelor personale.

Transferul acestor date personale privind confesiunea religioasă se face, în concordanță cu prevederile legale, către entitățile Cultului Creștin Baptist din România responsabile cu administrarea L.T.B.TM.

Date privind sănătatea angajaților și elevilor L.T.B. TM

  1. În relația cu cabinetul de medicina muncii, informațiile furnizate sunt confidențiale și privesc doar capacitatea de muncă a angajatului, fișa de medicina muncii fiind păstrată de departamentul pentru resurse umane. În relația cu cabinetul de medicină școlară din cadrul L.T.B. TM, informațiile furnizate sunt confidențiale și privesc doar capacitatea elevului de a frecventa cursurile școlare, fișa medicală fiind păstrată de departamentul secretariat și cabinetul medical.
  2. Informațiile aferente certificatelor de concediu medical sunt confidențiale și sunt gestionate, în condițiile legii, de departamentul salarizare / contabilitate. Informațiile aferente motivărilor medicale ale elevilor sunt confidențiale și sunt gestionate, în condițiile legii, de departamentul secretariat, cabinetul de medicină școlară din cadru L.T.B. TM, diriginți, director.

Angajații L.T.B. TM nu au obligația dezvăluirii secretului diagnosticului medical către angajator.

 

Date privind apartenența la sindicate

            În relația cu angajații care sunt afiliați unor sindicate, L.T.B. TM poate solicita nominalizarea sindicatului cu scopul direcționării a 1% din salariul angajatului către sindicatul afiliat. Accesul la acest tip de informații îl are departamentul salarizare / contabilitate și responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal.

Date personale care nu se solicită

Nu se vor solicita date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, cu excepția situațiilor când acestea sunt prelucrate de către M.E.N prin SIIIR, opiniile politice, confesiunea religioasă – cu excepțiile prevăzute mai sus -, convingerile filosofice, apartenența sindicală – cu excepția prevăzută mai sus -, prelucrarea de date biometrice și genetice, date privind sănătatea –cu excepțiile prevăzute mai sus -, viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

VIII. Utilizarea mijloacelor de comunicare electronică în cadrul sarcinilor de serviciu

Angajații L.T.B. TM vor utiliza în cadrul sarcinilor de serviciu adrese de e-mail de serviciu, nu personale, iar la încheierea contractului de management / contractului de muncă au obligația de a se asigura că toate datele personale (altele decât cele ale propriei persoane) sunt transferate către noul titular al postului.

VIII. Încălcarea securității datelor cu caracter personal

Angajații L.T.B. TM care observă o încălcare a securității datelor cu caracter personal sau situații de vulnerabilitate vor notifica de urgență responsabilul prelucrării datelor cu caracter personal, în mod direct sau în scris, pe adresa de e-mail dedicată.

Responsabilul prelucrării datelor cu caracter personal va comunica situația directorului unității de învățământ și va notifica Autoritatea de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul U.E. nr. 679 / 2016.

De asemenea, va lua toate măsurile necesare diminuării consecințelor.

Aspecte finale

Angajații L.T.B.TM vor afișa public date cu caracter personal doar dacă există acordul persoanei / persoanelor în cauză. În situația în care acordul este negativ, se poate recurge la anonimizare.

Responsabilul desemnat pentru supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal: PANĂ OLIMPIA IOZEFINA – secretarul unității de învățământ

Contact: protectiadatelor.ltbtm@gmail.com, telefon: 0256/208601

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul (a), _______________________________, CNP _________________ cu domiciliul în localitatea ___________, judeţul __________, posesor al CI seria____ nr. _______, eliberat de ___________________________, la data de ___________ , în calitate de _________________________________________, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi de conţinutul informării Liceului Teologic Baptist Timișoara cu privire la aceste date (informare aflată pe verso) şi declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate, utilizate în cadrul Liceului Teologic Baptist Timișoara.

În aceste condiţii, la solicitarea reprezentantului Operatorului, pun la dispoziţia acestuia, de bună voie, datele personale ale subsemnatului/ei pentru scopurile menţionate în nota de informare şi, prin aceasta, sunt de acord cu prelucrarea, în conformitate cu Regulamentul U.E. nr. 679 / 2016, a următoarelor date personale: numele şi prenumele, cetăţenia, naționalitatea, semnătura, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresa (domiciliul/reşedinţa), e-mailul, profesia, locul de muncă, formare profesional (diplome, studii), codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale pentru scopurile prevăzute mai sus, pe durata contractului meu cu Liceului Teologic Baptist Timișoara (L.T.B. TM)

De asemenea, declar că:

Sunt / Nu sunt de acord cu postarea numelui meu pe pagina web a L.T.B. TM

Sunt / Nu sunt de acord cu postarea numărului de telefon personal pe pagina web a L.T.B. TM

Sunt / Nu sunt de acord cu postarea adresei de e-mail personale pe pagina web a L.T.B. TM

Sunt / Nu sunt de acord cu postarea imaginii mele pe pagina web / Facebook a L.T.B. TM

Notă: L.T.B. TM poate posta pe pagina de web / Facebook proprie, fără restricții, următoarele informații: denumirea postului, adresa de e-mail de serviciu, numărul de telefon de serviciu.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă de întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

 

 

Data _______________________                                         Semnătura _________________

 

 

Informare

 

 

Liceul Teologic Baptist Timișoara, cu sediul în Timişoara, strada Ady Endre, nr. 20, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pentru desfăşurarea activităţilor aferente postului dvs în cadrul instituției.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră este pe perioada validității contractului de management / contractului de muncă.

 

În calitate de angajator, Liceul Teologic Baptist Timișoara va centraliza şi transmite date cu caracter personal doar către instituții abilitate: M.E.N., I.S.J., I.T.M., A.N.A.F., A.J.O.F.M., C.C.D., Poliție, organe de cercetare penală, conform legii în vigoare.

 

Pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiilor din baza noastră de date sunt implementate anumite măsuri de securitate pentru a asigura confidenţialitatea acestora, în conformitate cu standardele de securitate impuse de legislaţia specifică.

 

Conform Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi uitat şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepția celor care se arhivează, conform legii.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Liceul Teologic Baptist Timișoara.

 

DECLARAŢIE

PĂRINTE/TUTORE 1

Subsemnatul (a), _______________________________, CNP _________________ cu domiciliul în localitatea ___________, judeţul __________, posesor al CI seria____ nr. _______, eliberat de ___________________________, la data de ___________ , în calitate de părinte/tutore al elevului/elevei………………………………… , declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi de conţinutul informării Liceului Teologic Baptist Timișoara cu privire la aceste date (informare aflată pe verso) şi declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal, atât ale mele personal, cât și ale elevului menționat anterior să fie stocate, prelucrate, utilizate în cadrul Liceului Teologic Baptist Timișoara.

PĂRINTE/TUTORE 2

Subsemnatul (a), _______________________________, CNP _________________ cu domiciliul în localitatea ___________, judeţul __________, posesor al CI seria____ nr. _______, eliberat de ___________________________, la data de ___________ , în calitate de părinte/tutore al elevului/elevei………………………………… , declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi de conţinutul informării Liceului Teologic Baptist Timișoara cu privire la aceste date (informare aflată pe verso) şi declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal, atât ale mele personal, cât și ale elevului menționat anterior să fie stocate, prelucrate, utilizate în cadrul Liceului Teologic Baptist Timișoara.

În aceste condiţii, la solicitarea reprezentantului Operatorului, pun la dispoziţia acestuia, de bună voie, datele personale ale subsemnatului/ei cât și ale elevului/elevei pentru scopurile menţionate în nota de informare şi, prin aceasta, sunt de acord cu prelucrarea, în conformitate cu Regulamentul U.E. nr. 679 / 2016, a următoarelor date personale: numele şi prenumele, cetăţenia, naționalitatea, semnătura, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresa (domiciliul/reşedinţa), e-mailul, profesia, locul de muncă, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale și ale fiului/ficei mele pentru scopurile prevăzute mai sus, pe durata contractului educațional cu Liceului Teologic Baptist Timișoara (L.T.B. TM)

De asemenea, declar că, atât pentru mine, cât și pentru fiul/fiica mea :

Sunt / Nu sunt de acord cu postarea numelui pe pagina web a L.T.B. TM

Sunt / Nu sunt de acord cu publicarea rezultatelor școlare în vederea promovării L.T.B. TM

Sunt / Nu sunt de acord cu fotografierea/filmarea în cadrul activităților L.T.B. TM

Sunt / Nu sunt de acord cu postarea imaginilor personale pe pagina web/Facebook a L.T.B. TM

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă de întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data _______________________                                          Semnătura Părinte/Tutore 1 _________________

Semnătura Părinte/Tutore 2 _________________

 

 

 

 

Informare

 

 

Liceul Teologic Baptist Timișoara, cu sediul în Timişoara, strada Ady Endre, nr. 20, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pentru desfăşurarea activităţilor aferente scopului educativ și cultural.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră este pe perioada validității contractului educațional.

 

Liceul Teologic Baptist Timișoara va centraliza şi transmite date cu caracter personal doar către instituții abilitate: M.E.N., I.S.J., I.T.M., A.N.A.F., A.J.O.F.M., C.C.D., alte unități școlare

 

Pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiilor din baza noastră de date sunt implementate anumite măsuri de securitate pentru a asigura confidenţialitatea acestora, în conformitate cu standardele de securitate impuse de legislaţia relevantă.

 

Conform Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi uitat şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepția celor care se arhivează, conform legii.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Liceul Teologic Baptist Timișoara.