REZULTATE si ANUNȚ ADMITERE CLASA A V-A

IMPORTANT:

 • Părinții/reprezentanții legali se vor prezenta în perioada 03.07.2023 – 07.07.2023 la secretariatul unității de învățământ pentru a completa cererea de transfer (ANEXA nr. 3) în 2 exemplare, care va fi aprobată de către Liceul Teologic Baptist Timișoara, apoi părintele va depune cererile și la unitatea școlară unde elevul a finalizat învățământul primar pentru a fi avizate de către Consiliul de Administrație al unității școlare respective.
 • În data de 10.07.2023 veți putea lua de la secretariat, în intervalul 11:00-13:00, cererile aprobate pe care le veți duce spre avizare la școala de proveniență.
 • Părintele, sau persoana desemnată de acesta, va depune la secretariatul Liceului Teologic Baptist Timișoara până la data de 31.07.2023 următoarele documente :
 • Transferul avizat de școala unde elevul a finalizat învățământul primar
 • Foaie matricolă eliberată de școala unde elevul a finalizat învățământul primar
 • Fișa medicală
 • În situația în care din motive care i se datorează, părintele nu depune până la data de 31 iulie 2023 documentele prevăzute anterior, elevul va pierde locul, școala contactând părinții elevilor neadmiși în ordinea punctajelor obținute în vederea completării locurilor libere.

Admitere clasa a Va – 23 iunie 2023

ADMITERE CLASA a V-a

ANUNȚ

TESTUL DE DEPARTAJARE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII  ÎN  CLASA  a V-a, AN ȘCOLAR 2023-2024  VA AVEA LOC ÎN DATA DE 23  IUNIE ORA 10

VĂ REAMINTIM CĂ, ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE ADMITERE, TESTUL CONSTĂ ÎN DOUĂ PROBE A CÂTE 40 DE MINUTE FIECARE.

PRIMA PROBĂ LA MATEMATICĂ și  A DOUA PROBĂ LA  LIMBA ROMÂNĂ

(probele sunt separate de o pauză de 20 de minute)

 • Condiții de desfășurare a probelor scrise :
 • elevii vor fi prezenți în săli în intervalul 9:30-9:45 și vor avea asupra lor certificatele de naștere, în original;
 • candidații nu au voie să dețină asupra lor materiale informative ( cărți, caiete etc.), telefoane mobile, calculatoare etc. ; nerespectarea acestei dispoziții atrage după sine excluderea de la test;
 • în fiecare sală de concurs există doi profesori supaveghetori, de altă specialitate decât matematică sau limba română;
 • candidații vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică;
 • profesorii supaveghetori verifică identitatea candidaților pe baza certificatului de naștere;
 • fiecare candidat primește ciorne și foi tipizate pentru concurs;
 • fiecare candidat primește câte o foaie cu subiecte;
 • redactarea rezolvării subiectelor se va face pe foile tipizate, cu colțul conținând numele candidaților secretizat;
 • numai răspunsurile conținute pe foaia tipizată vor conta pentru stabilirea punctajului final;
 • răspunsurile se redactează cu cerneală sau pastă albastră (pentru sublinieri sau desene se poate folosi creionul negru );
 • greșelile se taie textul eronat cu o linie orizontală;
 • la expirarea timpului de redactare a răspunsurilor, profesorii supraveghetori vor strânge lucrările pe baza borderoului de sală, care conține numărul de pagini scrise și semnătura candidatului;
 • ciornele se strâng separat;
 • la predarea ultimelor lucrări, în sală rămân cel puțin trei candidați;

 

Director BUGNARUG IOAN