LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMIȘOARA

ANUNȚĂ:

 

Organizarea și desfășurarea examenului pentru promovarea din funcția secretar II în secretar I, astfel:

Data: 28.12.2018

Ora: 16.00

Locul desfășurării: sediul unnității

Bibliografie:

           

1.Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;

 1. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 2. OMENCȘ nr.5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 1. Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 2. Legea 477/2004, privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 1. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;
 1. Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
 2. HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200;
 3. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale
 4. OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
 1. H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 1. Hotărârea 905/2017 privindregistrul general de evidență a salariaților

 

Modalitatea de desfășurare a examenului: PROBĂ SCRISĂ

                                       DIRECTOR,

_____________

prof. Dănuț Ilie