Anexa 3
FILIERĂ VOCAȚIONALĂ
PROFIL TEOLOGIC

1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil vocațional teologic, graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web/pagina de facebook a școlii.

2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
3.1. anexa la fișa de înscriere;
3.2. certificat de naştere – copie;
3.3. fişa medicală în original;
3.4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de
Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
3.5. Copie Carte de Identitate a părinților
3.6. Adeverință de la școală cu:
a) media la religie pe fiecare an în parte (pentru clasa a VIII-a, media la religie pe semestrul I)
b) media la purtare pentru fiecare an (clasele V-VII și semestrul I, clasa a VIII-a)

4) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice baptiste, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:
a) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

6) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în:
6.1. calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII – pentru admiterea la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice baptiste;

NOTĂ : Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

1) Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).